Kościelna Fundacja Dobroczynna
ks. Piotra Skargi dla Ubogich
w Grójcu

Kościelna Fundacja Dobroczynna Ks. Piotra Skargi dla Ubogich w Grójcu jest kontynuacją dzieła podjętego przez samego Sługę Bożego Księdza Piotra Skargę SJ w 1615 roku. 

Chociaż minęło już ponad 400 lat, słowa Ks.Piotra Skargi są wciąż aktualne. Fundacja pragnie realizować i kontynuować pomoc najbardziej potrzebującym, przypominając nieustannie wartości chrześcijańskie. Miłość do Boga, Miłość do bliźniego, Miłość do Ojczyzny to trzy kolumny, na których pragniemy opierać się w naszej codziennej pracy. 

Wypełniając zadanie jakie pozostawił nam w swoim testamencie założyciel od pierwszych dni wojny na Ukrainie udostępniliśmy Dom Opieki prowadzony przez Fundację, na potrzeby uchodźców wojennych. Fundacja w ramach swojej działalności od ponad 30 lat udostępnia bezpłatnie Powiatowemu Centrum Medycznemu w Grójcu cały swój budynek na potrzeby funkcjonowania Zakładu Rehabilitacyjnego i realizacji w nim usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Grójca (wejście do budynku od ul. Ks. Piotra Skargi). 

Fundacja pragnie rozpocząć realizację wyjątkowego dzieła – otworzyć Izbę Pamięci Ks.Piotra Skargi. Projekt ten to przypomnienie jak niezwykłą i wielką postacią był Sługa Boży Ks.Piotra Skarga. Mamy nadzieję, że ten wybitny mówca, kaznodzieja, pochodzący z grójeckiej ziemi zacznie świecić dawnym blaskiem zasłużonego Kapłana i Polaka. W ramach przygotowania się do tego wydarzenia na naszym profilu fb będziemy umieszczać ciekawostki związane z życiem i posługą Księdza Piotra Skargi pod tytułem „Czy wiesz, że…” oraz fragmenty jego największych dzieł. 

Jeśli chcesz  wesprzeć nasze dzieło skontaktuj się z nami

Historia Fundacji

Fundacja Dla Ubogich - Ks. Piotr Skarga rocznica

Zmarły w 1612 roku w Krakowie znakomity kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy ks. Piotr Skarga wręczył przyjacielowi swojemu Andrzejowi Boboli z posiadłości Wielkie i Małe Piaski, podkomorzemu królewskiemu, staroście pilzneńskiemu i dybowskiemu pewną sumę pieniędzy z własnego majątku na ufundowanie i zapewnienie utrzymania „Xenodochium”, czyli: szpitala, schroniska, domu starców, domu pielgrzyma, klasztoru itp.

Andrzej Bobola, wykonawca woli ks. Piotra Skargi, kupił od Stanisława i Mikołaja Rosochowskich majątek Sadków i Wola Sadkowska i przeznaczył na wieczystą własność „Xenodochium”.

Szczegółowe postanowienia co do tej fundacji określone są w akcie zeznanym przez Andrzeja Bobolę w roku 1615 w Kancelarii niniejszej, a tekst aktu wpisany jest do Księgi Metryki Koronnej Zygmunta III Wazy pod L:158 str. 86-92 i znajduje się w Archiwum akt dawnych w Warszawie. Kopia tego dokumentu i jego tłumaczenie stanowią integralną część niniejszego statutu. Dochód z tych folwarków przez kilka wieków był w rozporządzeniu grójeckiego proboszcza i dalszej rodziny ks. Piotra Skargi oraz burmistrza miasta Grójca i przeznaczony był na utrzymanie biednych chorych oraz wybudowanie szpitala w Grójcu.

Fundacja Dobroczynna Ks. Piotra Skargi dla Ubogich jako fundacja kościelna działała przy parafii św. Mikołaja w Grójcu pod przewodnictwem proboszcza parafii do czasu Dekretu o likwidacji fundacji w kraju i przejęciu majątków na rzecz Skarbu Państwa.

Zmarły w 1612 roku w Krakowie znakomity kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy ks. Piotr Skarga wręczył przyjacielowi swojemu Andrzejowi Boboli z posiadłości Wielkie i Małe Piaski, podkomorzemu królewskiemu, staroście pilzneńskiemu i dybowskiemu pewną sumę pieniędzy z własnego majątku na ufundowanie i zapewnienie utrzymania „Xenodochium”, czyli: szpitala, schroniska, domu starców, domu pielgrzyma, klasztoru itp.

Andrzej Bobola, wykonawca woli ks. Piotra Skargi, kupił od Stanisława i Mikołaja Rosochowskich majątek Sadków i Wola Sadkowska i przeznaczył na wieczystą własność „Xenodochium”.

Szczegółowe postanowienia co do tej fundacji określone są w akcie zeznanym przez Andrzeja Bobolę w roku 1615 w Kancelarii niniejszej, a tekst aktu wpisany jest do Księgi Metryki Koronnej Zygmunta III Wazy pod L:158 str. 86-92 i znajduje się w Archiwum akt dawnych w Warszawie. Kopia tego dokumentu i jego tłumaczenie stanowią integralną część niniejszego statutu. Dochód z tych folwarków przez kilka wieków był w rozporządzeniu grójeckiego proboszcza i dalszej rodziny ks. Piotra Skargi oraz burmistrza miasta Grójca i przeznaczony był na utrzymanie biednych chorych oraz wybudowanie szpitala w Grójcu.

Fundacja Dobroczynna Ks. Piotra Skargi dla ubogich jako fundacja kościelna działała przy parafii św. Mikołaja w Grójcu pod przewodnictwem proboszcza parafii do czasu Dekretu o likwidacji fundacji w kraju i przejęciu majątków na rzecz Skarbu Państwa.

Aktualności

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Wypełniając misję naszego Patrona Sługi Bożego Ks. Piotra Skargi od pierwszych dni marca 2022 roku udostępniliśmy Dom Opieki w Grójcu uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Na terenie Domu przebywało i przebywa od 20 do 30 osób, w większości są to matki z dziećmi, pochodzące z różnych części Ukrainy, umęczonej działaniami wojennymi.

Dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców, ale także wielu instytucji udaje się nam kontynuować pomoc każdego dnia.

Szczególne podziękowania należą się:

Parafii św. Mikołaja w Grójcu

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski współpracuje z Fundacją Dobroczynną Księdza Piotra Skargi, wspiera i kieruje do nas mieszkańców.

Nieustannie zwracamy się do ludzi dobrej woli o wszelką pomoc.

Na potrzeby zakupów produktów niezbędnych do zapewnienia godnego bytu uchodźcom z Ukrainy utworzyliśmy specjalne konto, z którego cały dochód przeznaczamy na bieżącą pomoc potrzebującym

Prosimy o wsparcie finansowe. Tytuł „Na pomoc Uchodźcom”.

Nr konta 97 9128 0002 2001 0012 8821 0003

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udzieleniem innego rodzaju wsparcia prosimy o kontakt na adres e-mail:

fundacja.skarga@gmail.com

Każda pomoc się liczy !

Dziękujemy

Jak podają źródła, w połowie XVI wieku Grójec liczył 210 domostw i ponad tysiąc mieszkańców

Ks. Piotr Skarga (1536-1612)

Niewątpliwie najznakomitszą postacią wywodzącą się z Grójca jest kaznodzieja królewski i pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego, Piotr Skarga (1536-1612). Zupełnie niezauważalnie 2 lutego minęła 475 rocznica jego urodzin. Jak podaje profesor Janusz Tazbir, w połowie XVI wieku Grójec liczył 210 domostw i ponad tysiąc mieszkańców. Na mocy prawa miejskiego, które uzyskał w 1419 roku, miał łaźnię, wagę, postrzygalnię sukna i był zwolniony od cła. Po włączeniu Mazowsza do Korony (1526 r.) stał się miastem królewskim. Do czasów zaborów posiadał statut miasta powiatowego. Dwaj ostatni Jagiellonowie nadali mu liczne przywileje m.in. prawo odbywania targów i jarmarków. Dzięki temu też mógł w pełni wykorzystać swoje dogodne położenie przy drodze z Warszawy do Krakowa. Tutejsi mieszczanie słynęli z wyrobu znakomitego piwa oraz doskonałych strun do lutni. Grójec przeżywał okres pomyślnego rozwoju, o czym świadczyło wzniesienie okazałego ratusza i wybrukowanie ulic.
Na folwarczku położonym na północ od Grójca, przy drodze wiodącej do wsi Kobylin, 2 lutego 1536 roku przyszedł na świat najmłodszy syn Michała Skargi i drugiej jego żony Anny ze Świętków – Piotr, późniejszy kaznodzieja królewski i pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego.
Folwarczek, na którym urodził się Piotr Skarga zwano – od nazwiska właścicieli – Powezczyzną. Później przemianowany został na Skargowszczyznę lub Skargowo. Tę ostatnią nazwę wymienia pod koniec XIX wieku Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego.
W kościele świętego Mikołaja w Grójcu zachowała się do dziś chrzcielnica z 1482 r., przy której ochrzczono Piotra Skargę.

Piotr Skarga - Tablica pamiątkowa

Lata edukacji

W roku 1544 ośmioletni Piotr utracił matkę, a cztery lata później ojca. Prawdopodobnie utrzymywany był przez rodzeństwo. Pierwszą wiedzę zdobywał w rodzinnym mieście w szkole prowadzonej przy parafii św. Mikołaja, a 1 stycznia 1552 roku zapisał się na Akademię Krakowską.
Później w Żywocie Świętego Jana Kantego w bardzo ciepłych słowach wspomina czas swoich krakowskich studiów i profesorów. Po dwóch latach studiów Piotr Skarga uzyskał pierwszy stopień naukowy - bakalaureat. Kształcił się jeszcze rok. Prawdopodobnie sytuacja materialna nie pozwoliła mu na kontynuowanie nauki. Ostatecznie krakowską uczelnię opuścił w 1555 roku.

Wychowawca i duszpasterz

Zaraz też objął kierownictwo szkoły przy kolegiacie św. Jana w Warszawie. Po dwóch latach pracy został wychowawcą Jana Tęczyńskiego syna wojewody Lubelskiego. Trzy lata później wyjechał z nim do Wiednia. Tam prawdopodobnie po raz pierwszy zetknął się z jezuitami.
W 1564 roku wyświęcony został na kapłana. W 1569 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Po powrocie do kraju w 1571 roku pełnił obowiązki kaznodziei w kolegiacie w Pułtusku. Od 1573 przebywał w Wilnie. W roku 1579 powołano go na rektora tamtejszej akademii jezuickiej, późniejszego Uniwersytetu Wileńskiego. Do dziś zachowała się tablica upamiętniająca jego postać na jednym z budynków uniwersyteckich w Wilnie.
W 1584 roku rozpoczął swoją działalność w Krakowie. Cztery lata później powołany został na stanowisko kaznodziei królewskiego Zygmunta III Wazy. Na dworze królewskim pozostał niemal do ostatnich miesięcy życia.

Kazania sejmowe

Piotr Skarga jest autorem staropolskiego bestsellera Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok, do których przydane są niektóre duchowe obroki i nauki przeciw kacerstwom dzisiejszym, tam, gdzie się żywot, którego doktora starożytnego położył. Autor dedykował je królowej Annie - protektorce jezuitów. Dzieło to po raz pierwszy wydane zostało w 1579 roku. Za życia Skargi publikowano je w sumie osiem razy, a w następnych stuleciach całkowita liczba wydań przekroczyła dwadzieścia.
W pamięci potomnych Piotr Skarga zapisał się jednak, jako autor Kazań sejmowych. Powstały one pod wrażeniem sejmu, który obradował w Warszawie w lutym i marcu 1597 roku.
W czasie sesji nie podjęto żadnych uchwał – nawet w sprawie podatków koniecznych dla obrony Rzeczpospolitej. Obradom za to towarzyszyły ciągłe awantury. Obserwując całkowitą niemoc sejmu Skarga sięgnął po znaną już formę literacką z pogranicza retoryki i teologii – kazanie sejmowe
Za ich twórcę uważa się w Polsce ks. Hieronima Powodowskiego. Przygotował on cykl kazań politycznych, ale nie mogąc ich samemu wygłosić, ze względu na stan zdrowia ogłosił je drukiem.
Szczyt doskonałości w tej dziedzinie osiągnął jednak Piotr Skarga. Jego osiem Kazań sejmowych, dołączonych do drugiego wydania Kazań na niedziele i święta, zawiera krytyczną wizję Rzeczpospolitej i jej niedomagań. Kaznodzieja królewski omawiał w nich kolejno sześć najgroźniejszych chorób nękających Polskę: brak miłości ojczyzny, kłótnie wewnętrzne, tolerowanie herezji, osłabienie władzy monarszej, złe prawa, wreszcie grzechy i złości jawne.
Gdy publicyści szlacheccy nie chcieli, a mieszczanie obawiali się wyraźnie wskazywać na jawne grzechy życia polskiego, Skarga z ogromną odwagą i bez ogródek mówił o złodziejskich sercach dygnitarzy, którzy egoistyczne korzyści utożsamiali z pożytkiem społecznym lub nawet nad ten wynosili; gromił nierówności klasowe, wyrażające się w ucisku chłopa; głosił wreszcie zasadę, że miłość ojczyzny musi być bezinteresowna i bez szemrania należy w jej imię ponosić ofiary dla dobra wspólnego.

Działalność charytatywna

Piotr Skarga prowadził także działalność charytatywną. W Krakowie i Warszawie powołał do istnienia bractwa miłosierdzia - zajmujące się zbieraniem jałmużny na rzecz ubogich. W 1587 roku powołał do istnienia Bank Pobożny, udzielający tanich pożyczek ubogim.
W lipcu 1577 roku zrzekł się swych dóbr ruchomych w Grójcu na korzyść tamtejszych biednych względnie szpitala. Umierając pozostawił w depozycie u swego przyjaciela podkomorzego królewskiego, Andrzeja Boboli, kwotę 3,5 tys. złotych polskich z zastrzeżeniem, iż mają one być zużyte na utrzymanie przynajmniej dwudziestu biednych w tymże szpitalu. Zgodnie z wolą Piotra Skargi 21 kwietnia 1615 roku powołana została odpowiednia fundacja. Zakupiono dwie wsie dla pomnażania jej majątku. Prawdopodobnie przy kościele św. Mikołaja istniał już szpital dla ubogich i kalek. Dwa lata później rozpoczęto budowę nowego budynku szpitalnego.
Działalność szpitala zaczęła ulegać stopniowemu zanikowi. U schyłku XVII wieku liczba podopiecznych zmalała do kilku osób, aby w następnym stuleciu zejść do zera.
Dopiero w XIX wieku na nowo powstał szpital w Grójcu.

Patron oświaty i szpitalnictwa

Imię Piotra Skargi nosiła najstarsza szkoła średnia powiatu - grójeckie gimnazjum. Po upaństwowieniu szkoły nie było w niej miejsca dla królewskiego kaznodziei. Patronem szkoły ustanowiono Aleksandra Zawadzkiego.
Imię przedwojennego patrona przywrócono szkole w 1990 roku, po dziesięciu latach starań.
Rok później imię Piotra Skargi nadano Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grójcu.
Także grójecki szpital od swego powstania, aż do 1945 roku nosił imię świętego Piotra. Prawdopodobnie nie chodziło tu jednak o Księcia Apostołów, tylko o Piotra Skargę - mimo braku oficjalnego uznania przez Kościół - w XIX w uznawanego za świętego.
Po wojnie patronem szpitala ustanowiono lekarza Jerzego Gromkowskiego. Nowy budynek szpitala z 1974 roku otrzymał imię I Armii Wojska Polskiego.
Dziś można rozpocząć dyskusję nad ponownym nadaniem imienia Piotra Skargi grójeckiemu szpitalowi, tak aby w przypadającą za rok 400 rocznicę śmierci Piotra Skargi, uroczyście przywrócić imię dawnego donatora.
Piotrowi Skardze ufundowano dwa pomniki – jeden w krakowskim kościele św. Piotra i Pawła, a drugi w Grójcu przed kościołem św. Mikołaja.
Po raz pierwszy idea budowy pomnika Piotra Skargi w Grójcu zrodziła się w 300 rocznicę jego śmierci - w 1912 roku. Plan ten zrealizowano dopiero 80 lat później. 15 sierpnia 1996 roku uroczyście odsłonięto w Grójcu pomnik autorstwa Andrzeja Renesa.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani wolontariatem i chcieliby wziąć udział w naszym dziele pomocy najbardziej potrzebującym.

Osoby chętne do pomocy prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie na adres fundacja.skarga@gmail.com

Jeśli znasz osobę potrzebującą lub sam potrzebujesz wsparcia prosimy o kontakt z Fundacją oraz wypełnienie formularza

Zachęcamy też firmy i osoby prywatne do włączenia się w naszą działalność poprzez wsparcie materialne naszej Fundacji.

WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Bank Spółdzielczy w Grójcu

Nr konta 54 9128 0002 2001 0012 8821 0001

Dokumenty

STATUT

Kościelnej Fundacji Dobroczynnej im. ks. Piotra Skargi dla Ubogich w Grójcu

PREAMBUŁA

Zmarły w 1612 roku w Krakowie znakomity kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy ks. Piotr Skarga wręczył przyjacielowi swojemu Andrzejowi Boboli z posiadłości Wielkie i Małe Piaski, podkomorzemu królewskiemu, staroście pilzneńskiemu i dybowskiemu pewną sumę pieniędzy z własnego majątku na ufundowanie i zapewnienie utrzymania „Xenodochium”, czyli: szpitala, schroniska, domu starców, domu pielgrzyma, klasztoru itp.

Andrzej Bobola, wykonawca woli ks. Piotra Skargi, kupił od Stanisława i Mikołaja Rosochowskich majątek Sadków i Wola Sadkowska i przeznaczył na wieczystą własność „Xenodochium”.

Szczegółowe postanowienia co do tej fundacji określone są w akcie zeznanym przez Andrzeja Bobolę w roku 1615 w Kancelarii niniejszej, a tekst aktu wpisany jest do Księgi Metryki Koronnej Zygmunta III Wazy pod L:158 str. 86-92 i znajduje się w Archiwum akt dawnych w Warszawie. Kopia tego dokumentu i jego tłumaczenie stanowią integralną część niniejszego statutu. Dochód z tych folwarków przez kilka wieków był w rozporządzeniu grójeckiego proboszcza i dalszej rodziny ks. Piotra Skargi oraz burmistrza miasta Grójca i przeznaczony był na utrzymanie biednych chorych oraz wybudowanie szpitala w Grójcu.

Fundacja Dobroczynna Ks. Piotra Skargi dla ubogich jako fundacja kościelna działała przy parafii św. Mikołaja w Grójcu pod przewodnictwem proboszcza parafii do czasu Dekretu o likwidacji fundacji w kraju i przejęciu majątków na rzecz Skarbu Państwa.

Kościelna Fundacja Dobroczynna Ks. Piotra Skargi dla Ubogich jest kontynuacją dzieła podjętego w 1615 roku. Realizując postanowienia testamentu ks. Piotra Skargi i wznawiając działalność fundacji ustanawia się:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Kościelna Fundacja Dobroczynna im. ks. Piotra Skargi dla Ubogich w Grójcu, zwana dalej „Fundacją" została ustanowiona dnia 22 czerwca 1992 roku, na podstawie oświadczenia Fundatora -ks. Stanisława Edmunda Laskowskiego, aktem notarialnym nr 9548/92 z dnia 22 czerwca 1992 roku, sporządzonym przez notariusz Annę Gryn-Hamera, prowadzącą kancelarię notarialna w Grójcu, przy ul. Różanej 9.

2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja ks. Piotra Skargi.

3. Fundacja działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz na podstawie przepisów:

a. ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z dnia 6 sierpnia 2018 r. z późniejszymi zmianami);

b. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z dn. 12 kwietnia 2019 r. z późniejszymi zmianami);

c. ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z dn. 18 lipca 2019 r. z późniejszymi zmianami);

d. kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa kościelnego i państwowego, które stosuje się odpowiednio do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji oraz pieczątkami z danymi identyfikującymi Fundację.

§4

Siedziba Fundacji jest Grójec.

§5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla prawidłowego realizowania celów Fundacji, może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały oraz filie w kraju i za granicą.

§6

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§7

Nadzór nad Fundacja sprawują:

a. Każdorazowy Arcybiskup warszawski

b. Minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej

ROZDZIAL II

Cele i zasady działania Fundacji

§8

Celami Fundacji są:

a. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. Ks. P. Skargi w Grójcu;

b. działalność w zakresie pomocy ludziom starszym i biednym;

c. prowadzenie innej działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej przy Parafii Św. Mikołaja w Grójcu.

d. utrzymywanie i zarzadzanie majątkiem Fundacji z przeznaczeniem na działalność statutowa;

§9

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą z:

a. dochodów osiągniętych z zarządzania majątkiem stanowiącym własność Fundacji;

b. wpływów i dochodów pochodzących z prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

c. fundacji i środków rzeczowych, których źródłem są dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych w kraju i za granicą, ze spadków, darowizn, zapisów, subwencji, dotacji i innych wpływów bieżących;

d. odsetek od sum znajdujących się na koncie Fundacji.

§10

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarcza samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Działalność gospodarcza Fundacji polega w szczególności na:

a. produkcji rolnej, w tym uprawach rolnych, uprawach szklarniowych, uprawach szkółki drzewnej i krzewów ozdobnych, sadownictwie, ogrodnictwie, hodowli zwierząt, chowie i wylęgu drobiu;

b. produkcji artykułów przetwórstwa rolno-spożywczego, artykułów spożywczych i garmażeryjnych, wędlin, napojów chłodzących, zdrowej żywności (np. bezglutenowej);

c. wydobywaniu piasku i żwiru;

d. produkcji artykułów drewnianych i tartacznych;

e. handlu we wszystkich formach organizacyjnych (hurt, detal, agencja) artykułami produkcji rolnej i ogrodniczej, artykułami spożywczymi produkcji krajowej i zagranicznej, artykułami przemysłowymi;

f. prowadzeniu punktów skupu i hurtowni z artykułami rolnymi i pochodzenia rolniczego;

g. świadczeniu, we wszystkich formach organizacyjnych (własne, agencyjne, ajencyjne), usług: remontowo-budowlanych, w zakresie obsługi rolnictwa, małej poligrafii, w zakresie transportu samochodowego, prowadzenie szkoleń specjalistycznych;

h. gospodarowaniu ziemią rolną i zarzadzaniu nieruchomościami;

i. prowadzeniu ośrodków opieki zdrowotnej, domów opieki paliatywnej, domów pomocy społecznej, pensjonatów i obiektów zakwaterowania

3. Dochody osiągane z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundacje mogą być przeznaczone jedynie na realizacje celów statutowych Fundacji i na rozwój jej działalności statutowej.

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady, biura, oddziały i przedstawicielstwa.

5. Prezes Zarządu Fundacji jest osobą pełniąca funkcję reprezentująca Fundację jako pracodawcę w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§11

1. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego.

2. Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi organizacjami i fundacjami krajowymi i
zagranicznymi.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowią:

a. fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), wniesionej przez Proboszcza parafii św. Mikołaja w Grójcu ks. prałata Stanisława Laskowskiego;

b. folwark Sadków Duchowny w gminie Belsk Duży oznaczony w KW rep. hip. 1932 o pow. 135 ha i 5013 m2

c. folwark Księżak w gminie Belsk Duży oznaczony w KW rep. hip. 1932 o pow. 63 ha i 6954 m2, obecnie wieś Sadków Szlachecki i Daszewice

d. piętrowy dom murowany w Grójcu, ul. ks. Piotra Skargi 10 i plac pod nim o pow. 438 m2, oznaczony KW rep. hip. 325 (obecnie użytkowany przez Szpital Rejonowy w Grójcu) integralną częścią są kserokopie map i wyciągów księgi wieczystej;

e. nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, pieniądze otrzymane w drodze darowizn, spadków, zapisów, nabyte w czasie istnienia Fundacji;

f. inne nieodpłatne przysporzenia np. przelewy, subwencje;

g. odsetki od kwot zdeponowanych w bankach;

h. wpływy z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 13

O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 14

1. Organami Fundacji są:

a. Rada Fundacji, zwana w dalszej części statutu „Radą";

b. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części statutu „Zarządem".

2. Nie można łączyć funkcji w poszczególnych organach Fundacji.

ROZDZIAŁ V

Zarząd Fundacji

§ 15

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 4 członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.

2. Na czele Zarządu stoi Prezes. Prezes kieruje pracami Zarządu.

3. Powołanie członka Zarządu następuje na czas nieoznaczony.

4. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą:

a. śmierci członka Zarządu;

b. złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu;

c. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;

d. odwołania z funkcji członka Zarządu.

6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w szczególności w przypadku:

a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

b. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

c. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;

d. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 16

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej działalnością i odpowiada za realizację jej celów, z zastrzeżeniem uprawnień Rady, podejmując decyzje w sprawach nie zastrzeżonych dla jej kompetencji, a w szczególności:

a. zarządza majątkiem Fundacji, zbyciem, nabyciem i dzierżawą majątku i jego części, łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Fundacji;

b. reprezentuje Fundację na zewnątrz;

c. organizuje i prowadzi działalność Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami oraz odpowiada za realizację jej celów;

d. ustala roczne programy działania i sposób ich realizacji;

e. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

f. określa programy działania oraz zasady wspierania tych projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji;

g. proponuje zmiany Statutu;

h. podejmuje, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji, uchwały o przeznaczeniu i wykorzystywaniu dochodów Fundacji, w tym o przekazywaniu określonej części dochodów z działalności gospodarczej na działalność statutową;

i. organizuje środki finansowe i materialne mające na celu realizację celów statutowych Fundacji;

j. może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania;

k. powołuje i odwoływanie dyrektorów oddziałów, biur, jednostek, zakładów;

l. tworzy, znosi i przekształca oddziały i inne jednostki organizacyjne, o których mowa w Statucie;

m. podejmuje inne decyzje zastrzeżone dla kompetencji niniejszego organu postanowienian1i Statutu.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu lub Przewodniczący Rady Fundacji, w przypadku gdy Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w danym okresie.

3. Posiedzenia prowadzi Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia członek Zarządu.

§ 18

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym (obiegowym). Zarząd Fundacji może podejmować decyzje oraz odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.

§ 19

1. Oświadczenia woli, z zastrzeżeniem ust. 2 w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, gdy Zarząd działa w składzie jednoosobowym.

2. W sprawach pracowniczych Fundację reprezentuje Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo lub upoważniona przez niego osoba działająca na podstawie i w zakresie udzielonego jej pełnomocnictwa.

ROZDZIAŁ VI

Rada Fundacji

§ 20

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 5 (pięciu) członków, w tym:

a. Przewodniczącego Rady Fundacji, którym jest każdorazowy Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Grójcu;

b. Delegata Arcybiskupa Warszawskiego;

c. Przełożonej Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa lub delegowanej przez nią siostry;

d. dwóch członków powoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Członkowie Rady mogą udzielać sobie lub innym osobom pełnomocnictw do wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Radzie.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci lub zrzeczenia się członkostwa.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji każdorazowego Proboszcza Parafii św. Mikołaja w Grójcu, Delegata Arcybiskupa Warszawskiego lub Przełożonej Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa wygasa w przypadku utraty przez te osoby statusu odpowiednio: Proboszcza Parafii św. Mikołaja w Grójcu, Delegata Arcybiskupa Warszawskiego lub Przełożonej Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Adoratorek lub jej delegatki.

6. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Z dniem złożenia rezygnacji członkostwo w Radzie ustaje.

7. Członek Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2 - krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego w danym roku kalendarzowym przez uprawnione organy.

8. Członek Rady Fundacji nie może:

a. pozostawać z Fundacją w stosunku pracy;

b. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu Fundacji;

c. być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 21

1. Rada Fundacji działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu. Rada Fundacji może uchwalić regulamin działania Rady Fundacji.

2. Przy wykonywaniu statutowych kompetencji Rada Fundacji ma prawo:

a. wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji;

b. żądania od członków Zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących wszelkich form działalności Fundacji.

3. Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie, należy:

a. akceptowanie i ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji;

b. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;

c. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, nabywanie, zbywanie oraz dzierżawę, wynajem lub użyczenie majątku Fundacji lub jego części;

d. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji oraz członków Rady Fundacji;

e. dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji, w szczególności prowadzonej działalności gospodarczej i gospodarki finansowej;

f. sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji;

g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium;

h. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Członkami Zarządu Fundacji;

i. określenie liczby członków Zarządu w zależności od potrzeb Fundacji;

j. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie ich funkcji zakresu działania, a także wysokości oraz zasad ich wynagradzania;

k. zatwierdzanie Regulaminu działania Zarządu;

l. przyjmowanie i zatwierdzanie zmian Statutu Fundacji, z wyłączeniem zmiany celów, dla których Fundacja została powołana;

m. wyrażanie zgody na połączenie z inną Fundacją, podziale lub likwidacji Fundacji;

n. wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki prawa handlowego;

o. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie mienia oraz zaciąganie zobowiązań przez Fundację;

p. wyrażanie zgody na powołanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów, biur, jednostek, zakładów;

q. wyrażanie zgody na tworzenie, znoszenie i przekształcanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w Statucie;

r. wyrażanie zgody na przeznaczenie i wykorzystanie dochodów Fundacji, w tym na przekazywanie określonej części dochodów z działalności gospodarczej na działalność statutową.

4. Rada Fundacji może upoważnić Przewodniczącego lub innego Członka Rady do podpisywania w jej imieniu umów zawieranych z Członkami Zarządu Fundacji.

§ 22

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał na zwołanych posiedzeniach lub w trybie pisemnym (obiegowym). Rada może podejmować decyzje oraz odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji. Taka uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w takim trybie.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.

3. Uchwały Rady w przedmiocie odwołania lub powołania członków Zarządu zapadają w głosowaniu tajnym.

4. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się co najmniej raz w roku.

5. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Prezes i Członkowie Zarządu na zaproszenie Przewodniczącego Rady.

6. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Fundacji. Posiedzenie zwołuje się z inicjatywy członków Rady lub na wniosek Zarządu Fundacji. Fundator może zwołać Posiedzenie Rady Fundacji z własnej inicjatywy, w każdym czasie.

7. Członków Rady Fundacji należy zawiadomić o zwołaniu posiedzenia Rady z wyprzedzeniem 7 dni za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, innych środków komunikacji, o ile fakt otrzymania informacji został przez nich potwierdzony. Do zawiadomienia należy załączyć proponowany porządek posiedzenia.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu Fundacji

§ 23

Zmiany Statutu może dokonać Rada Fundacji uchwałą podjętą większością co najmniej 3/5 głosów składu Rady.

ROZDZIAŁ VIII

Likwidacja Fundacji

§ 24

1. Fundacja może zostać postawiona w stan likwidacji w razie wyczerpania się środków na prowadzenie działalności statutowej.

2. Decyzję o postawieniu Fundacji w stan likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, który powołuje likwidatora.

§ 25

Majątek pozostały po zlikwidowanej Fundacji, po zaspokojeniu wymagalnych należności, ma zostać przekazany na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy Parafii św. Mikołaja w Grójcu lub Parafii św. Mikołaja w Grójcu, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 26

Statut niniejszy został przyjęty uchwałą Rady Fundacji w dniu 7 października 2021 r. i podlega wpisowi odpowiednio do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt

Kościelna Fundacja Dobroczynna ks. Piotra Skargi dla Ubogich w Grójcu